KAportal Zelenilo traži radnike - otvoren javni natječaj, prijave do 12. travnja | Karlovački informativni web portal

Zelenilo traži radnike – otvoren javni natječaj, prijave do 12. travnja

Zelenilo d.o.o.

Put Davorina Trstenjaka br. 6

Karlovac

 • Ur. br. 1694/18

  Karlovac, 04.04.2018.

  U skladu sa člankom 23. Izjave o osnivanju ZELENILO d.o.o. od 21. srpnja 2014. godine (potpuni tekst) sa sjedištem u Karlovcu, Put D. Trstenjaka 6, direktorica Društva Jasmina Cvetković raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za radno mjesto

  Radnik na groblju i pogrebima

  određeno, puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice, uz probni rad od 30 dana

  Uvjeti:

  PKV/KV radnik

  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
  • presliku svjedodžbe
  • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 30 dana

  Radnika na groblju i pogrebima imenuje direktorica Društva na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla.

  Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

  Javni natječaj za Radnika na groblju i pogrebima biti će objavljen na mrežnim stranicama Društva www.zelenilo.hr.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

  O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od završetka natječaja.

  Riječi i pojmovi korišteni u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

  Urednom prijavom smatraju se prijave pristigle na adresu tvrtke zaključno s datumom 12 .04. 2018. godine.

  Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti bilo osobno bilo poštom preporučeno na:

  ZELENILO d.o.o, Put Davorina Trstenjaka br. 6, 47000 Karlovac, s naznakom ˝Prijava na javni natječaj za Radnika na groblju i pogrebima – ne otvarati.˝

  Sponzorirana objava