KAportal KAretrovizor: Nekad je vuk bio prijetnja gladnom narodu - u karlovačkom kotaru osnovana komisija za tamanjenje ovih životinja | Karlovački informativni web portal

KAretrovizor: Nekad je vuk bio prijetnja gladnom narodu – u karlovačkom kotaru osnovana komisija za tamanjenje ovih životinja

foto ilustracija – Pixabay.com

Prema statistikama Državnog zavoda za zaštitu prirode, prije više od stotinu godina vukovi su nastanjivali cijelo područje današnje Hrvatske jer je zabilježeno da je 1894. u svakoj tadašnjoj županiji ubijen barem po jedan vuk. Sto godina kasnije, početkom Domovinskog rata pretpostavljalo se da je vuk preživio još jedino na području Gorskog kotara i Like.

Zbog opasnosti potpunog istrebljenja vuk i ris zaštićene su vrste od 1995. godine u Republici Hrvatskoj. Od tog vremena, vučja populacija polako se širi na dalmatinsko zaleđe na jugu i na sjeveru do Banovine te naše županije, točnije do područja Bosiljeva. Pretpostavlja se da u Hrvatskoj trenutno ima nešto preko dvjesto jedinki. I tako malobrojan, vuk nanosi velike štete poljoprivrednicima, posebno ovčarima. Službeni podaci govore da je tih dvjestotinjak vukova u 2017. godini ubilo 2350 domaćih životinja na području RH. Kad ga je bilo puno više nego danas i kad je na područjima južno i zapadno od Karlovca bio normalna pojava štete su bili mnogo veće.

U starim lokalnim novinama pronašli smo zanimljivu statistiku o razmjerima tih šteta na području Hrvatske. Bila su to vremena kad se za svakog ubijenog vuka davala nagrada. Tipično za ljudsku prirodu, kad nešto dovedemo do ruba nestajanja, onda trošimo resurse, vrijeme i sredstva kako se to ipak ne bi dogodilo. I nije to slučaj samo s vukovima koji su krivi utoliko što su gladni.

  • Osnovana kotarska komisija nabavila je otrov i uredila strviništa, Karlovački tjednik, 25. prosinca 1953.

    Akcija tamanjenja vukova, koja se već nekoliko godina provodi u Narodnoj Republici Hrvatskoj, ublažila je štete koje nanose vukovi narodnoj privredi. Za ilustraciju navest ćemo, koliko štete nanesu vukovi godišnje na području Narodne Republike Hrvatske: vukovi zakolju oko 250 goveda, stotinu konja, 20 magaraca, 11.000 ovaca i jagnjadi, 2000 koza, 5000 svinja, 1000 pasa, nadalje sigurno 500 srna, 1000 zečeva, nekoliko hiljada domaće i divlje peradi, a njihova vrijednost pređe i preko pedeset milijuna dinara.

    I na području našeg kotara učine vukovi dosta velike štete. Zato je 18.12. formirana kotarska komisija za tamanjenje vukova u koju su ušli: Mirko Špiranec, upravitelj Šumarije, Leopold Tandarić, šumarski referent NOK-a, Vlado Bajek, poljoprivredni referent NOK-a, Mijo Mikšić, upravitelj kotarsko-gradske veterinarske stanice, Grga Hećimović, načelnik Odjela unutrašnjih poslova kotara, Vlado Šojat Vlado, kotarski lovni nadzornik i Jura Škrtić Juraj, službenik DOZ-a.

    Kako je ova akcija u ne malom zakašnjenju, radu se je prišlo odmah. Od dotacije, u visini od 100.000 dinara, nabavljeno je otrova za 40.000 dinara, dok će se ostatak utrošiti za nabavu meka, koje će se zatrovati i stavljati u uređena strviništa. Za svakog uništenog vuka isplaćuje se određena nagrada. Jedan dio nagrade isplaćuje nadležna Šumarija, a dvije hiljade dinara isplaćuje poslovnica DOZ-a.

    Pripremio Tihomir Ivka

  • Odgovori